Lidmaatschap/Membership


Contactgegevens ledenadministratie:
Sonja de Jong; tel.: +31 6 28589445 of e-mail


Het aanmeldingsformulier kunt u via de website invullen, voor een eigen kopie vinkt u de optie "Stuur mij een kopie" aan.

Het lidmaatschap loopt vanaf de ingangsdatum tot en met 31 december, met stilzwijgende verlenging voor telkens 1 jaar. Afmeldingen dienen voor 1 november van het lopende jaar per mail door de ledenadministratie te zijn ontvangen. Dit conform onze statuten. Afmeldingen die na 1 november worden ontvangen kunnen niet meer worden verwerkt, de kosten voor het daarop volgende jaar blijven verschuldigd.

Enkel lidmaatschap: u bent als natuurlijk persoon of als rechtspersoon lid van de Vereniging. U kunt een stalnaam aanvragen die u kunt gebruiken bij de registratie van uw veulens.


You can fill in the registration form via the website, for your own copy check the option "Send me a copy".

Membership runs from the effective date until 31 December, with tacit renewal for 1 year each. Cancellations must be received by e-mail by the member administration before 1 November of the current year. This in accordance with our articles of association. Cancellations received after 1 November can no longer be processed, the costs for the following year remain due.

Single membership: as a natural person or a legal intity you are a member of the society. You can register a studname when registrating stock.