Lidmaatschap/Membership

Contactgegevens ledenadministratie:

Mw. E. (Ellen) Ruys

Mail: ellen.paola@ziggo.nl   of tel.: + 31 6 17426335


Het aanmeldingsformulier kunt u via de website invullen, voor een eigen kopie vinkt u de optie "Stuur mij een kopie" aan.

Het lidmaatschap loopt vanaf de ingangsdatum tot en met 31 december, met stilzwijgende verlenging voor telkens 1 jaar. Afmeldingen dienen voor 1 november van het lopende jaar per mail door de ledenadministratie te zijn ontvangen. Dit conform onze statuten. Afmeldingen die na 1 november worden ontvangen kunnen niet meer worden verwerkt, de kosten voor het daarop volgende jaar blijven verschuldigd.

Enkel lidmaatschap: u bent als natuurlijk persoon of als rechtspersoon lid van de Vereniging. U kunt een stalnaam aanvragen die u kunt gebruiken bij de registratie van uw veulens.

Gezinslidmaatschap: als meerdere personen bent u gezamenlijk 1 lid van de Vereniging. Als gezinslid kunt u een stalnaam aanvragen die alle gezinsleden kunnen gebruiken bij de registratie van veulens. De gezinsleden zijn op hetzelfde adres woonachtig.


You can fill in the registration form via the website, for your own copy check the option "Send me a copy".

Membership runs from the effective date until 31 December, with tacit renewal for 1 year each. Cancellations must be received by e-mail by the member administration before 1 November of the current year. This in accordance with our articles of association. Cancellations received after 1 November can no longer be processed, the costs for the following year remain due.

Single membership: as a natural person or a legal intity you are a member of the society. You can register a studname when registrating stock.

Family membership: as several people you are a joint 1 member of the Association. As a family member, you can request a stable name that all family members can use when registering foals. The family members live at the same address.